အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္၊ ဖုိ႔ဝိန္းၿမိဳ႕၊ ဓမၼရကၡိတ ေက်ာင္းတိုက္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပြဲေတာ္မ်ား မွတ္တမ္း