စာေရးသူ - ေဆာင္းပါးအမည္
သီဟေဆြ -အစြမ္းထက္ဆံုးဂါထာ
ထက္ေကာင္း - အသက္႐ွည္အနာကင္းေၾကာင္း
ေမတၱာ႐ွင္ေ႐ႊျပည္သာ - ဘ၀ႏွင့္ရင္းရေသာအေတြးအျမင္မ်ား
ျမမဥၨဴေ၀ - မဟာသရဏဂံုေတာ္ႀကီးအဓိဌာန္
မ်ဳိးျမင့္မိုး - လက္႐ွိဘ၀၌ခ်မ္းသာလိုပါလွ်င္
ေမာင္လြမ္းႏြယ္ - ဒီပဲရင္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ဆုေတာင္းေမတၲာဆယ္ပါး
ေအာင္ဗဟို - ကံုလံုဆရာေတာ္၏ေထ႐ုပၸတိအက်ဥ္းႏွင့္အံ့ဖြယ္ျဖစ္စဥ္ေတာ္မ်ား
ေမာင္စိုးထိုက္ - ဆံေတာ္႐ွင္ဆုေတာင္းျပည့္က်ိဳက္ထီး႐ုိးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး
ျမဟန္သိန္း - မိုညွင္းဆရာေတာ္ႀကီး၏၀ိေသသထူးမ်ား
သုသုက - ပုတီးစိတ္ျခင္း၏အက်ိဳးမ်ား
ဓမၼသီတဂူဆရာေမာင္ -ဘုရားကိုးဆူပူေဇာ္ဆုေတာင္းဂါထာ
အ႐ွင္ပညာသီဟာဘိ၀ိႎသ - ရတနသုတ္ပရိတ္ႀကီး
မင္းဆက္ - စည္သူ႐ွင္ဘုရား
ေမာင္ျမတ္ႏုိး - သမားေတာ္ႏွင့္ေဒနာ႐ွင္
မင္းတံုးဘသီ - သရဏဂံုအစြမ္းအံ့မခန္းစရာ
ဓမၼသာ၀က - ယူၾကေစလိုအျမဲကုသိုလ္
လူထက္လူ - အေရးအႀကီးဆံုးအလုပ္
ဆရာေက်ာ္ဟိန္းထက္ - လက္ငင္းဒိဌခ်မ္းသာရ
ဘုန္းေဇာ္မိုး - ပီယဒါသႏွင့္ဗုဒၶဓါတ္ေတာ္တိုက္
သုေတသီေမာင္လင္းသူ - သုဂေတာငါးခ်က္စီးပြားတက္
၀င္းေဇာ္ - ေန႔ညအျမဲ႐ြတ္ဆိုပါစိႏၱမဏိဂါထာ
ဆရာမင္း၀ိဇၨာ - ရန္အေပါင္းႏွင္အက်ိဳးျမင္